biuro@sadren.com.pl   (22) 621 72 16   (22) 621 62 31
Oferta

Oferta

Usługi audytorskie

następujące usługi audytorskie:

 • szczegółowa analiza działalności finansowej podmiotu zgodna z polskimi i międzynarodowymi standardami
 • czuwanie nad prawidłowością wydatkowania pozyskanych środków, eliminowanie ewentualnych uchybień i wypracowywanie właściwych procedur dla służb finansowych
 • audyt organizacyjny

 

Prowadzenie rachunkowości

następujące usługi z zakresu rachunkowości:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • przygotowywanie raportów płacowych
 • sporządzanie planów kont
 • outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, naliczanie płac, etc.
 • lokalne i krajowe doradztwo podatkowe, łącznie ze specjalizacją podatku VAT podczas fazy inwestycji
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta
 • planu amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT- rejestr zakupu i sprzedaży)
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych a także sporządzanie deklaracji dotyczących ruch podatków wg wzorów określonych w odpowiednich przepisach
 • kontrola należności i przygotowanie faktur sprzedaży
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • stałe informowanie klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta

Rachunkowość zarządcza

następujące usługi z zakresu rachunkowości zarządczej:

 • projektowanie systemów kontrolingu finansowego firmy,
 • opracowywanie efektywnego systemu rachunku kosztów,
 • opracowywanie i wdrażanie narzędzi systematycznej kontroli realizacji strategii przedsiębiorstwa.
 • opracowywanie planów wdrożenia księgowości komputerowej
 • budżet, plan biznesowy i pełna wycena firm

Przeprowadzanie analiz finansowych

następujący zakres przeprowadzania analiz finansowych:

 • bilans (jego wstępna analiza)
 • analiza rachunku zysków i strat
 • ocena przepływów pieniężnych
 • analiza kondycji finansowej podmiotu
 • czynnikowa analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów

Sporządzanie analiz ekonomicznych

następujący zakres usług związanych ze sporządzaniem analiz ekonomicznych:

 • analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie
 • ustalanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie
 • opracowywanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej
 • „odczytywanie” wskaźników ekonomicznych, interpretacja zjawisk gospodarczych w nich zawartych

Wycena przedsiębiorstw

następujące usługi związane z wyceną przedsiębiorstw:

 • określanie wartości użytkowej w ujęciu księgowym
 • określanie wartości właściciela
 • określanie wartości księgowej
 • określanie wartości rynkowej
 • określanie wartości odtworzeniowej
 • określanie wartości inwestycji
 • określanie wartości likwidacyjnej
 • określanie wartości kapitalizacji rynkowej
 • określanie wartości podatkowej
 • określanie wartości zabezpieczenia
 • określanie wartości bilansowej

Wycena wartości firm w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji

następujący zakres usług związanych z wyceną wartości firm w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji:

 • przedprywatyzacyjna analiza przeprowadzoną w celu określenia potrzeb w zakresie restrukturyzacji, w tym analizę: strategiczną, sytuacji ekonomiczno-finansowej, systemu organizacyjnego i zarządzania, sytuacji prawnej, marketingową
 • określenie celu restrukturyzacji oraz przygotowanie wielowariantowych programów naprawczych (strategii działania), na podstawie wyników przeprowadzonej analizy
 • pomoc w wyborze źródeł oraz negocjowaniu warunków finansowania procesów naprawczych (inwestycyjnych) oraz w przygotowaniu odpowiednich wniosków
 • opracowanie dokumentacji wymaganej w procesie wdrażania nowej strategii (w tym m.in. dokumentacji prawnej, organizacyjnej)
 • wdrożenie i monitorowanie realizacji przyjętej strategii

Przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego

następujące usługi związane z przeprowadzaniem procesu likwidacyjnego:

 • przedlikwidacyjna analiza przeprowadzona w celu określenia potrzeb w zakresie likwidacji, w tym analizę: strategiczną, sytuacji ekonomiczno-finansowej, systemu organizacyjnego i zarządzania, sytuacji prawnej, marketingową
 • określenie celu likwidacji oraz przygotowanie wielowariantowych programów tymczasowych (strategii działania), na podstawie wyników przeprowadzonej analizy
 • pomoc w wyborze źródeł oraz negocjowaniu warunków finansowania programów tymczasowych oraz w przygotowaniu odpowiednich wniosków
 • opracowanie dokumentacji wymaganej w procesie likwidacji (w tym m.in. dokumentacji prawnej, organizacyjnej)
 • wdrożenie i monitorowanie realizacji przyjętej strategii

Opracowywanie analiz typu due diligence

następujące usługi związane z przeprowadzaniem analiz typu due diligence:

 • analiza głównych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim jego produktów/usług (obecnych, wdrażanych, planowanych czy rozważanych), procesu produkcyjnego, klientów, konkurentów (ich produktów, substytutów itp.), a także analiza przewagi konkurencyjnej i jej źródeł
 • analiza działalności zespoły zarządzającego - kluczowego czynnika sukcesu danego przedsięwzięcia
 • analiza struktury przedsiębiorstwa, zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz funkcjonowania poszczególnych działów, organizacja sprzedaży czy produkcji itp.
 • Analiza finansowa, a w tym m.in. aktywa przedsiębiorstwa (analiza majątku trwałego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo, poziomu zużycia majątku, konieczności nowych inwestycji, analiza zapasów, należności itp., zobowiązań przedsiębiorstwa długo- i krótkoterminowych, kapitału pracującego i przepływów gotówkowych, struktura przychodów i kosztów, analiza wskaźnikowa, projekcje finansowe (w tym m.in. opis wykorzystania pozyskanych środków)
 • raporty due diligence np. znajdowanie i ocenianie potencjalnych partnerów do spółek joint – venture

Doradztwo podatkowe

następujący zakres usług doradztwa podatkowego:

 • optymalizacja podatkowa
 • audyt podatkowy
 • międzynarodowe planowanie podatkowe
 • tworzenie planów podatkowych
 • udział w postępowaniu podatkowym i sądowym

Doradztwo na rynku głównym giełdy

następujący zakres usług związanych z doradztwem na rynku głównym giełdy:

 • wykonywanie całego zakresu prac związanych z debiutem na rynku głównym giełdy

Doradztwo na rynku NewConnect

następujący zakres usług związanych z doradztwem na rynku NewConnect:

 • przygotowywanie prospektów emisyjnych na rynek NewConnec

Zarządzanie projektami unijnymi

następujące zakres usług związanych z zarządzaniem projektami unijnymi:

 • całokształt czynności związanych z zaprojektowaniem przedsięwzięć
 • wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy UE
 • wnioskowanie o prefinansowanie bankowe
 • pomoc w przygotowaniu przetargów w trybie zamówień publicznych
 • doradztwo strategiczne dotyczące całokształtu działalności podmiotu lub instytucji
 • zarządzanie procesami związanymi z realizacją poszczególnych etapów projektu
 • wnioskowanie o wypłaty dotacji
 • zarządzanie ewaluacją projektów
 • prowadzenie, kursów i szkoleń w zakresie zarządzania projektami
 • przygotowywanie wniosków o środki unijne
 • kontrola i audyt wydatkowania środków unijnych

Doradztwo prawne

następujący zakres usług w zakresie doradztwa prawnego:

 • reprezentowanie przed sądami, w tym administracyjnymi
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • zakładaniem i likwidacją spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń
 • obsługą organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych)
 • doradzanie w zakresie strategii obrony podczas postępowań karnych-skarbowych

Public affairs i public relations

w zakresie public relations i public affairs:

 • komunikacja zewnętrznej (external communication) – polegającej na budowie kanałów przepływu informacji pomiędzy daną firmą (przedsiębiorstwem) a całym jej otoczeniem. Obejmuje zarówno komunikację z mediami, jak i z dostawcami, odbiorcami, administracją wszystkich szczebli, instytucjami i stowarzyszeniami ważnymi dla funkcjonowania firmy (przedsiębiorstwa)
 • komunikacja wewnętrznej (internal communication) – polegającej na budowie poziomych i pionowych kanałów przepływu informacji wewnątrz danej firmy (przedsiębiorstwa)
 • zarządzanie sytuacją kryzysową (crisis communication) – polegającym na doborze odpowiednich technik, sposobów i środków komunikacji stosowanych w sytuacji kryzysowej dla firmy (przedsiębiorstwa); zarządzanie sytuacja kryzysową odnosi się zarówno do komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej
 • lobbing

Szkolenia

następujące usługi szkoleniowe:

 • dla kadry finansowo - księgowej z zakresu rachunkowości, w tym wdrażania i stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego i podatkowego dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz kadry menedżerskiej spółek kapitałowych z zakresu problemów nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, finansów i sprawozdawczości finansowe

 

 

Zgodnie z obowiązującym u nas standardem od złożenia oferty nie udzielamy żadnych informacji dotyczących klienta (także tego potencjalnego).
Tym bardziej gdy wykonujemy pracę w trakcie i po realizacji projektu tzn. audytu, ekspertyzy etc.
Nigdy nie informujemy o kliencie i nigdy nie informujemy o audycie.
Dotyczy to każdego klienta.
Wiążą nas zasady zachowania tajemnicy zawodowej.
W każdej sytuacji.